S'aprova el padró de l'Impost sobre activitats econòmiques 2021

S'aprova el padró de l'Impost sobre activitats econòmiques 202118 d'octubre de 2021

Es fa públic que la Junta de Govern Local celebrada el dia 17/09/2021 va aprovar el PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE 2021.

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 d’octubre i el 15 de desembre, inclusivament, i domiciliats dia 2 de novembre, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament (www.carpetaciutadana.org) i en les entitats bancàries col·laboradores: La Caixa, Bankia, Santander, BBVA i Banca March.

Per col·laborar en la contenció de la covid, el pagament presencial a l’Oficina Municipal de Recaptació es realitzarà únicament per mitjà de CITA PRÈVIA i amb TARGETA BANCÀRIA

Per a més informació:

Departament de Recaptació
C/. Victori, 30- Plaça del Mercat
Tel: 971356870