[Avís recaptació] Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - Exercici 2021

[Avís recaptació] Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - Exercici 202126 de març de 2021

Es comunica que el període de cobrament del IVTM 2021 serà del 15 d’abril al 31 de juliol, ambdós inclosos, i que els domiciliats es cobraran el dia 2 de juny.

Cal recordar que ja no s’enviaran les cartes de pagament (tríptics) als ciutadans. Podreu obtenir-les, prèvia identificació electrònica, a la carpeta ciutadana o bé s’haurà d’anar personalment a l'Oficina de recaptació amb cita prèvia.

El pagament dels rebuts es podrà fer:

En les oficines i/o en la xarxa de caixers de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació: Bankia, Caixabank, Banco Santander, Banca March i Banco Bilbao-Vizcaya.

A través de la carpeta ciutadana de l’Ajuntament (amb certificat o sense): www.carpetaciutadana.org

En l’Oficina de recaptació de l’Ajuntament amb targeta bancària, demanant CITA PRÈVIA a través de la pàgina web de l’Ajuntament o al número de telèfon 971 35 68 70.

Domiciliació bancària. Els rebuts domiciliats d’IBI, IAE i IVTM gaudeixen d’una bonificació del 2% en la quota tributària, sempre que el rebut sigui abonat en el mateix moment de la seva presentació i el subjecte passiu no tingui altres deutes pendents de pagament en període executiu.

La domiciliació del pagament de qualsevol tribut es pot realitzar personalment en l’Oficina de Recaptació amb CITA PRÈVIA i/o a través de la carpeta ciutadana:https://www.carpetaciutadana.org, amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’inici del període de cobrament, en altre cas, la domiciliació tindrà efecte a partir de l’exercici següent.